• Adler-Apotheke Wittichenau

Chronika apoteki

Adler-Apotheke Wittichenau

lěta 1823 – 1866

Při poslednim wulkim wohenju města w lěće 1823 wotpali so tež pozdżiši twar apoteki dospołnje hač na dżěle wjelba pincy a zornowcoweje sćěny wokoło zachoda. Bórze so dom zaso natwari.

Prěni zapisk w zakładnej knize pochadża z 18. januarja 1838 a wupokazuje wučerku wustawa knjeni Hilscher, rodż. Fiebiger, jako swójstwownicu. 1843 namrě twarjenje jeje mandżelski z jeje zawostajenstwa a 1850 kupi twarjeni Selma Hielscher ze zawostajenstwa jeje nana. Wona předa twarjenje 1851 na štrykowanskeho mištra Franca Beckera.

Wojerowski apotekar Traugott Gottlieb Preuss dósta w januarje lěta 1854 koncesiju za filialnu apoteku w Kulowje. Při pytanju za so hodżacej ležownosću, poradżi so jemu, w awgusće tutoho lěta na torhošću tutón dom wot Franca Beckera kupić. Krótko po tym, 30. decembra 1834, wotewri wón wobchod pod mjenom “Adler-Apotheke”.

Po smjerći T.G. Preussa byštaj wobě apotece we juliju 1855 wobsydstwo firmy Oswald Jänike z Wojerec. Jänicke postaji 1864 apotekarja Gustava Freude jako zarjadnika Kulowskeje wotnożki a předa ju jemu 17. julija 1866. Bórze po tym bu wotnożka k połnohódnej apotece pozběhnjena. (zdżědżujomna a spředajomna koncesija)

lěta 1867 – 1897

Ke kóncej 70-tych lět poćerpi wobchod wosebitu hospodarsku poražku.

Kapłan Lipič, awtor wučbnicy wo homejopatiji, praktikuje w jeho swobodnym času jako homjeopat. Ze swojimi hojenskimi wuspěchami přićahny wón chorych z cyłeje wokoliny a zastara jich z radu a “wodu” (tak so tute lěkarstwo tehdy w ludze mjenowaše) přež což potrjeba alopatiskich medikamentow z apoteki we wulkim měrje spadowaše.

We tutym ćežkim času předa Gustav Freude swoju apoteku na 36-lětneho nježenjeneho apotekarja Albrechta Winkela ze Schweidnitz. Bórze po přewzaću zajědojći so tutón w ćežkomyslnosći 22. junija 1878 z morfijom. To sta so hišće do jeho zapiska do zakładneje knihi. Tak dyrbješe apotekar Freude apoteku sam dale wjesć.

Po smjerći Kapłan Lipiča w lěće 1882 přiwobročachu so ludźo zaso k alopatiji a apoteka so hospodarsce wožiwi. Dnja 9. apryla 1890 předa Freude “Adler-Apotheke” Emilej Kühnej z Modelsdorfa pola Hainau, kotryž ju pak hižo 2. meje 1892 na apothekarja Jana Jäckela z Magdeburga dale předa.

Adler-Apotheke Wittichenau
Adler-Apotheke Wittichenau

lěta 1904 – 1940

W lěće 1904 dósta jednory byrgarski dom apoteki přez přetwar po naćiskach architekta Hans Freude, syn apotekarja Gustav Freude, pyšny zwonkowny napohlad w hornjobajerskim stilu.

Dla chorosće da Jäckel apoteku wot meje 1912 wot apotekarja Möbiusa zastarać. Po smjerći Jäckela w nowembru 1913 wostaraše Möbius apoteku do septembra 1920 we nadawku wudoweje Jäckel. Wot oktobra 1920 do junija 1921 wobstara jeje přichodny syn Tschiersch wobchod. Hač do smjerće wudoweje Jäckel w awgusće 1939 skutkowachu hišće sćěhowaći apotekarjo jako zarjadnicy:

julij 1921- julij 1924: Etusa, awgust 1924: Ludwig, 1924 – 1925: Paichert, 1925 – 1926: H. Illgner,

oktober 1926 – měrc 1927: H.Hildebrandt, 1927 do kónca 1936: jeje přichodny syn Walter Luszek

Apotekar Alfred Rossmy wotnaješe apoteku wot 1937 doniž dyrbješe so wona skónčnje po smjerći wudoweje wot zdżědżićelow Jäckela předać. Nadawk předaća dósta firma Otto Beckering.

lěta 1940 – 1990

Po 98 lětach priwatneho wobhospodarjenja bu “Adler-Apotheke” 1. awgusta 1952 zestatnjena. Do februarja 1960 wjedżeše apotekar Heinz Lüdtke apoteku, wot 1.9.1960 do 1969 apotekar Willi Gerlach.

Apotekarka Dorothea Görik přewza apoteku 1. měrc 1970. Dżakowano jeje zasakłym prócowanjam, dóstra apoteka we nalěću 1990, hišće we statnych rukach, skónčnje nowe meblowe wuhotowanje a moderne techniske připrawy. Běše to poslednje wuhotowanjew DDR zanteje firmy za apotekowe meble “Waldheim”. Tutón z wulkimi wudawkami zwjazany nutřkowny wutwar a nachwilne přepołoženje wobchoda do prowizoriskich rumnosćow na Koćinjanskej dróze, přewjedże so pod režiju apotekari D. Görik.

Hišće w samsnym lěće pak přepoda wona ze strowotnych přičin nawod na apotekaru Marlis Grauduschuß.

Adler-Apotheke Wittichenau
Adler-Apotheke Wittichenau

lěta 1990 – do dźensa

W zymje a w nalěću 1993 buchu rumnosće apoteki pod jeje nawodom zakładnje nowe strukturěrowane a saněrowane, zo by kwalitatiwnje wysokim žadanjam zwjazkoweho zawodoweho porjada apotekow wotpowědowała. Swjatočne znowawotewrjenje (apoteka běše najebać přetwara kóždy dżen za jeje kupcow wotewrjena) běše18. meje 1993.

Hač do nazymy 1993 bu potom nimoměry naročna fasada ponowjena. Apotekarka M. Grauduschuß při tym stilej z lěta 1904 najwjetšu wažnosć přiměri. Molerski mišter Martin Schenker je wšitke dżěła rjemjeslnisce wušiknje zdokonjał. Modernizacija a wutwar bydlenjow přewjedże so zdżěla w zymje 1992/93 kaž tež w zymje a nalěću 1994. Wšitke naprawy přetwara měješe inženerski běrow Dr. Jürgen Heidan na starosći.